Voorwaarden

 

 

1.0 Toepasbaarheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Therapie en Coaching met Paarden, advies en training, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching, therapie, counseling en andere vormen van begeleiding hierna te noemen ‘begeleidingstraject’ of ‘coaching’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Therapie en Coaching met Paarden.

 

2.0 Aanbieding en overeenkomst

2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Therapie en Coaching met Paarden.

2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Therapie en Coaching met Paarden komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding. In geval van coaching door ondertekening van het coachingscontract door gecoachte.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

 

2.4 Na ondertekening door de opdrachtgever heeft deze veertien dagen bedenktijd waarbinnen hij zonder opgave van redenen of kosten de opdracht kan annuleren.

 

3.0 Annulering door opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever voor een ondersteuningstraject of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.

3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van een ondersteuningstraject of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.

3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.

3.5 In geval de opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan een ondersteuningstraject of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

 

4.0 Annulering door Therapie en Coaching met Paarden

4.1 Therapie en Coaching met Paarden heeft in geval van een ondersteuningstraject het recht om bij ziekte, calamiteiten of overmacht zonder opgave van redenen een ondersteuningstraject te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Therapie en Coaching met Paarden betaalde bedrag binnen 14 dagen.

4.2 Therapie en Coaching met Paarden heeft het recht uiterlijk twee weken voor aanvang een training te annuleren wanneer het vooraf aangegeven minimum aantal deelnemers niet is bereikt.

 

5.0 Medewerking door de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever zal Therapie en Coaching met Paarden steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Therapie en Coaching met Paarden noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten. 

5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Therapie en Coaching met Paarden apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Therapie en Coaching met Paarden aan de opdrachtgever ter kennis brengt. 

 

 

5.0 Werk- en cursusmaterialen

5.1 Het copyright van de uitgereikte werk- en cursusmaterialen berust bij Therapie en Coaching met Paarden of de belanghebbenden bij wie dit rechtens berust. 

5.2 Tenzij anders is aangegeven berust het werk- en trainingsmateriaal bij Therapie en Coaching met Paarden.

 

 

6.0 Wijzigingen

6.1 Hoewel Therapie en Coaching met Paarden een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Therapie en Coaching met Paarden tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

6.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

6.3 Wanneer Therapie en Coaching met Paarden instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Therapie en Coaching met Paarden steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Therapie en Coaching met Paarden behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Therapie en Coaching met Paarden gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen. 

 

7.0 Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

8.0 Prijs

8.1 De prijzen van Therapie en Coaching met Paarden zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

8.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Therapie en Coaching met Paarden toch het recht BTW in rekening te brengen.

 

9.0 Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Therapie en Coaching met Paarden anders is aangegeven, dient betaling van de door Therapie en Coaching met Paarden verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 

9.2 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Therapie en Coaching met Paarden gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Therapie en Coaching met Paarden vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Therapie en Coaching met Paarden verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

 

10.0 Auteursrecht

10.1 Het auteursrecht op de door Therapie en Coaching met Paarden uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij Therapie en Coaching met Paarden, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Therapie en Coaching met Paarden zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. 

 

11.0 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid voor schade voor Therapie en Coaching met Paarden is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Therapie en Coaching met Paarden is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 Therapie en Coaching met Paarden is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

11.3 De opdrachtgever vrijwaart Therapie en Coaching met Paarden en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Therapie en Coaching met Paarden training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Therapie en Coaching met Paarden (op)geleverde wordt gemaakt. 

 

12.0 Aansprakelijkheid paard

12.1 Tijdens het werken, opleiden, trainen, oefenen of begeleid worden met paarden, op het aangewezen terrein Coaching en Therapie met Paarden is het niet dragen van een veiligheid cap en geschikt schoeisel, geheel voor eigen risico.

12.2 Betreding van aangewezen terrein door Coaching en Therapie van Paarden  en gebruik maken van de faciliteiten, afname van diensten alsmede deelname aan instructie geschiedt uitsluitend op eigen risico.

12.3 Het  is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Coaching en Therapie van Paarden aangeboden producten of verleende diensten.

12.4 Coaching en Therapie van Paarden is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van Coaching en Therapie van Paarden.

12.5 Paarden die opleidingsterrein betreden dienen te zijn gevaccineerd volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS). Mocht een meegenomen paard niet correct zijn gevaccineerd, dan zal Coaching en Therapie van Paard en de begeleider van het paard verzoeken om het paard van het terrein te verwijderen.

 

13.0 Klachtenprocedure

Therapie en Coaching met Paarden is op dit moment nog niet aangesloten bij een beroepsgroep of klachtencommissie. Wel is Coaching en Therapie van Paarden licentiehouder van de CREF-methode.

 

14.0 Geschillen

14.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht

14.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

14.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Therapie en Coaching met Paarden.